X

PRIVACY POLICY SRvision B.V.

In deze privacy policy wordt verstaan onder:

 1. SRvision B.V.: exploitant van de website cashpartners.eu, gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73023884.
 2. Gebruiker: iedere bezoeker en gebruiker van de website cashpartners.eu
 3. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder onder meer begrepen kunnen zijn, (gebruikers)namen, adresgegevens, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, geboortedata en betaalgegevens.
 4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

SRvision respecteert de privacy van de gebruiker en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. SRvision garandeert dat de persoonsgegevens van de gebruiker die via de website of anderszins door SRvision zijn verkregen, vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

WETTEKLIJKE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door SRvision slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige of uitdrukkelijke toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van SRvision of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de persoon, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan SRvision onderworpen is, of;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de gebruiker.

Persoonsgegevens zullen door SRvision onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dat voorzien is in deze privacy policy.

Primair worden persoonsgegevens door SRvision verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met de aanmelding van de gebruiker om affiliate van SRvision te worden en de uitvoering van affiliate overeenkomsten tussen de gebruiker en SRvision, waaronder onder meer begrepen, het behandelen en controleren van de aanmelding van de gebruiker op de website, het toekennen aan de gebruiker van een account op de website en het uitkeren van betalingen aan de gebruiker indien op basis van een affiliate overeenkomst inkomsten door hem zijn gegenereerd. In het kader van affiliate overeenkomsten worden tevens IP-adressen en andere data gebruikt om het affiliatienetwerk van SRvision te laten functioneren.

SRvision zal het e-mailadres van de gebruiker mogelijk gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe diensten van SRvision of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van SRvision. Indien de gebruiker dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.

Deze privacy policy alsmede enig ander privacybeleid van SRvision geldt niet voor websites van derden evenmin als voor websites van de gebruiker waarvan in het kader van affiliate overeenkomsten gebruik wordt gemaakt. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van SRvision geëxploiteerd. De gebruiker is ten aanzien van zijn eigen websites die in het kader van affiliate overeenkomsten met SRvision worden gebruikt, zelf verantwoordelijk voor het hanteren van een correct privacybeleid.

SRvision kan persoonsgegevens delen met derden, zoals toezichthouders of de Belastingdienst indien SRvision daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Persoonsgegevens worden door SRvision slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. SRvision treft de nodige maatregelen zodat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door SRvision niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Deze doeleinden zijn in deze privacy policy nader beschreven.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige alinea, houdt SRvision in elk geval rekening met:

 • de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen;
 • de aard van de betreffende persoonsgegevens;
 • de gevolgen van de beoogde verwerking voor de gebruiker;
 • de wijze waarop de persoonsgegevens zijn verkregen, en;
 • de mate waarin jegens de gebruiker wordt voorzien in passende waarborgen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door SRvision niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

SRvision legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

COOKIES

SRvision verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. In dat kader maakt SRvision gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van gebruikers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SRvision zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch SRvision, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

De gebruiker kan het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in zijn internetbrowser te selecteren. Indien de gebruiker het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat hij de functionaliteiten van de website niet optimaal kan benutten.

INZICHT IN PERSOONSGEGEVENS

Gebruikers kunnen contact opnemen met SRvision voor het inzien van hun persoonsgegevens, tenzij SRvision op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. SRvision kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker SRvision verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

CONTACT

Voor vragen over deze privacy policy kan de gebruiker contact opnemen met SRvision. De contactgegevens van SRvision zijn op de website vermeld. SRvision helpt de gebruiker graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door SRvision worden verwerkt of indien hij de door hem verstrekte persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.