Webmaster-overeenkomst Cash Partners
Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen Cash Partners VOF, Kamer van Koophandel 61737984 (“Actief onder handelsnaam Cash Partners”) en de partij die zich via de website www.cashpartners.eu (“de Website”) aanmeldt als wederpartij (“Webmaster”).

Artikel 1. Benoeming van Webmaster
1.1. Cash Partners verleent Webmaster bij deze toestemming voor het promoten van de op de Website aangeboden websites, sms-diensten, bemiddelings- en overige diensten (“de Diensten”) teneinde Cash Partners betalende afnemers daarvan te bezorgen in ruil voor een vergoeding per betalende afnemer, dit echter zonder dat Webmaster daarbij overeenkomsten mag sluiten namens of ten behoeve van Cash Partners (“de Webmaster dienst”).
1.2. Het is aan Webmaster welke van de Diensten hij wenst te promoten bij de Webmaster dienst. Cash Partners mag op elk moment met vooraankondiging van 30 dagen de aangeboden Diensten wijzigen of schrappen dan wel de vergoedingsstaffel aanpassen.
1.3. Cash Partners verstrekt Webmaster hierbij een licentie strekkende tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de als promotionele content beschikbaar gestelde inhoud van de Diensten aan derden ten behoeve van de Webmaster dienst.
1.4. Webmaster dient ten minste achttien jaar oud te zijn. Cash Partners kan hiervan bewijs verlangen. Indien Cash Partners op enig moment ontdekt dat Webmaster jonger dan achttien jaar is, dan heeft Cash Partners het recht de overeenkomst per direct te beëindigen en eventuele verdiensten kwijt te schelden.
1.5.Webmaster dient bij al haar uitingen de door Cash Partners verstrekte promoter id (pid) te gebruiken.

Artikel 2. Verplichtingen van Webmaster
2.1.In het kader van de Webmaster dienst zal Webmaster zich maximaal inspannen om de Diensten te promoten en afnemers betaalde overeenkomsten te laten sluiten met Cash Partners. Webmaster mag zich daarbij niet voordoen als onderdeel of medewerker van Cash Partners, maar mag wel op zakelijke en neutrale melding doen van Cash Partners als exploitant van de Diensten. Via Webmaster geworven afnemers sluiten overeenkomsten met Cash Partners en niet met Webmaster.
2.2.Webmaster is zelf verantwoordelijk voor het opzetten van promotionele websites en pagina’s ten behoeve van de Webmaster dienst. Webmaster zal daarbij onder eigen naam en voor eigen rekening en risico naar buiten treden.
2.3.Webmaster mag binnen de Webmaster dienst hulppersonen inzetten (zoals webmasters die tegen betaling reclame banners of links op hun websites of diensten plaatsen, personen die websites opzetten ter promotie of personen die op sociale-netwerksites promotie voeren) maar is te allen tijde zelf aansprakelijk voor hun gedragingen alsof hij zelf deze heeft begaan.
2.4.Webmaster zal niet langs illegale of onrechtmatige weg de Diensten promoten, zoals door
         het versturen van ongevraagde commerciële communicatie (“spam”) over de Diensten via e-mail of andere communicatiediensten,
         het installeren van software of scripts die derden langs misleidende weg doorleidt naar de Diensten of hen zich daar zonder het te willen aanmeldt als betalende afnemer,
         het langs misleidende of frauduleuze weg aanzetten tot lid worden van de Diensten, of
         het wekken van de suggestie dat op de Diensten enige illegale inhoud te vinden is of illegale handelingen aangeboden worden, bijvoorbeeld door als zichtbaar of onzichtbaar trefwoord bij enige promotionele handeling de term “kinderporno” of “underage” te gebruiken.
2.5.Webmaster mag bij de Webmaster dienst geen promotionele uitingen doen of handelsnamen, merknamen, domeinnamen of service gebruikersnamen (zoals namen bij Facebook, Marktplaats of andere diensten van derden) registreren of voeren die een merk- of handelsnaam van Cash Partners of haar partners bevatten of die daar een verwarringwekkende gelijkenis mee vertonen. Indien Webmaster dit toch doet, kan Cash Partners de domeinnamen of service gebruikersnamen opeisen dan wel doorhaling of vernietiging van de handelsnamen of merknamen vorderen.
2.6.Het is Webmaster niet toegestaan om bij de Webmaster dienst aan afnemers toe te zeggen dat zij (een deel van) de prijzen van de Diensten terugbetaald zullen krijgen of een deel van de betaling door te geven aan afnemers. Het verlenen van kortingen is uitsluitend toegestaan met aparte schriftelijke toestemming van Cash Partners.
2.7. Webmaster is zelf verantwoordelijk om de vergaarde inkomsten op te geven bij de belastingdienst, indien webmaster geen BTW nummer bezit dienen de inkomsten te worden opgegeven als overige werkzaamheden.


Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1. Cash Partners zal op basis van de betalingen van afnemers die via Webmaster zijn aangeleverd aan Webmaster een percentage uitbetalen aan de Webmaster zoals aangegeven in de vergoedingsstaffel. Cash Partners betaald deze vergoedingen uit aan het eind van de eerstvolgende kalendermaand over de afgelopen maand, mits de minimum omzet van tien euro behaald is.
3.2. Cash Partners zal een elektronische creditfactuur verstrekken voor verschuldigde betalingen. Indien Webmaster het oneens is met de creditfactuur, dient Webmaster binnen de betalingstermijn bezwaar te maken.
3.3.Webmastervergoedingen zijn verschuldigd voor alle betaalde overeenkomsten die via Webmaster aangeleverde afnemers sluiten, ook indien de betreffende overeenkomst niet direct dankzij promotionele activiteiten van Webmaster gesloten wordt (zoals wanneer de afnemer na afloop van een overeenkomst uit eigen wil een nieuwe overeenkomst sluit). Cash Partners zal hiertoe een tracking systeem implementeren waarmee overeenkomsten van één afnemer kunnen worden gekoppeld. De gegevens uit dit tracking systeem bepalen als dwingend bewijs of sprake is van één en dezelfde afnemer.
3.4. Geen Webmaster vergoeding is echter nog verschuldigd voor gesloten overeenkomsten met afnemers van nadat de onderhavige overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht de reden.
3.5. Webmaster is zelf verantwoordelijk voor het werven van afnemers. Cash Partners doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over bezoekersaantallen, inkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in reclames van Cash Partners moeten worden opgevat als niet-bindende indicaties.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. Cash Partners is slechts aansprakelijk jegens Webmaster in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Cash Partners en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
4.2. Iedere aansprakelijkheid van Cash Partners voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Webmaster en schade wegens door Cash Partners gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van deze overeenkomst vormt.
4.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is hetgeen aan Webmaster is betaald in de drie maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cash Partners.
4.4. De aansprakelijkheid van Cash Partners wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst ontstaat slechts indien Webmaster Cash Partners onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cash Partners ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cash Partners in staat is adequaat te reageren.
4.5. Cash Partners vrijwaart Webmaster voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de promotionele content of de verspreiding of het gebruik daarvan in een land waar Cash Partners levering van de Webmaster dienst niet verboden heeft, op welke wijze dan ook onrechtmatig is. Dit geldt in het bijzonder maar niet uitsluitend voor aanspraken betreffende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voor het overige vrijwaart Webmaster Cash Partners van alle claims van derden gebaseerd op welke stelling dan ook.

Artikel 5. Duur en opzegging
5.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan op de datum waarop Webmaster akkoord gaat en loopt voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt automatisch indien er gedurende een periode van 12 maanden geen enkele afnemer via Webmaster wordt aangeleverd.
5.2. Beide partijen kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder opgaaf van redenen opzeggen middels schriftelijke mededeling aan de andere partij. Cash Partners dient daarbij een opzegtermijn van twee (12) maanden in acht te nemen. Geen opzegtermijn is vereist indien Cash Partners de overeenkomst beëindigt indien Webmaster op enigerlei wijze de overeenkomst schendt. In dat geval hoeft Cash Partners geen openstaande bedragen meer uit te betalen aan Webmaster.
5.3. Indien Cash Partners meent dat sprake is van een schending van de overeenkomst door Webmaster of een hulppersoon, zal zij Webmaster schriftelijk of elektronisch daarvan op de hoogte stellen. Indien Webmaster niet binnen 72 uur na deze mededeling de schending naar tevredenheid van Cash Partners opheft, kan Cash Partners de overeenkomst beëindigen zonder daarbij Webmaster in gebreke te hoeven stellen of enige vergoeding verschuldigd te zijn. Geen voorafgaande mededeling en 72-uursperiode is vereist indien Cash Partners meent dat artikel 2.4 (illegale promotievormen) overtreden wordt.
5.4. Deze overeenkomst eindigt voorts van rechtswege indien Cash Partners of Webmaster in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er algeheel beslag op zijn vermogensbestanddelen wordt gelegd, zij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
5.6. Na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook zal de Webmaster ieder gebruik en verspreiding van de promotionele content en levering van de Webmaster dienst staken en gestaakt houden. Webmaster zal de promotionele content alsmede eventuele reservekopieën verwijderen van zijn systemen.
5.7. Cash Partners zal na beëindiging een laatste creditfactuur uitbrengen voor verschuldigde maar nog niet uitbetaalde bedragen. Echter, geen creditfactuur of uitbetaling is verschuldigd indien de reden van beëindiging een wanprestatie van Webmaster betreft.

Artikel 7. Slotbepalingen
7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Cash Partners gevestigd is.
7.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
7.4. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De inhoud van de overeenkomst en de prijzenstaffel alsmede de identiteit van bestuurders en werknemers van partijen wordt in ieder geval als vertrouwelijk gezien. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van deze overeenkomst.
7.5. Onder “schriftelijk” valt in deze overeenkomst ook e-mail communicatie, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de communicatie voldoende vaststaat.
7.6. De door Cash Partners ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Webmaster.
7.7. Cash Partners is gerechtigd deze overeenkomst op elk moment aan te passen met vooraankondiging van 30 dagen. Cash Partners zal Webmaster hierover langs elektronische weg informeren via het door Webmaster op de Website geregistreerde e-mailadres. Indien Webmaster de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij op te zeggen per het moment dat deze in werking zullen treden. Voortzetting van de Webmaster dienst na dit moment zal worden gezien als aanvaarding van de aangepaste voorwaarden.
7.8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is niet vereist indien sprake is van overdracht naar een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de partij.