Webmaster-overeenkomst SRvision BV
Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen SRvision BV, Kamer van Koophandel 73023884 en de partij die zich via de website www.cashpartners.eu (“de Website”) aanmeldt als wederpartij (“Webmaster”).

Overwegende dat

a.    Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen voorkomen;

b.    Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

c. Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 30 april 2021 onder

    nummer 90821.25537.3.0 opgestelde modelovereenkomst.Artikel 1. Benoeming van Webmaster
1.1. SRvision BV verleent Webmaster bij deze toestemming voor het promoten van de op de   Website aangeboden websites, sms-diensten, bemiddelings- en overige diensten (“de Diensten”) teneinde SRvision BV betalende afnemers daarvan te bezorgen in ruil voor een vergoeding per betalende afnemer, dit echter zonder dat Webmaster daarbij overeenkomsten mag sluiten namens of ten behoeve van SRvision BV (“de Webmaster dienst”).
1.2. Het is aan Webmaster welke van de Diensten hij wenst te promoten bij de Webmaster dienst. SRvision BV mag op elk moment met vooraankondiging van 30 dagen de aangeboden Diensten wijzigen of schrappen dan wel de vergoedingsstaffel aanpassen.
1.3. SRvision BV verstrekt Webmaster hierbij een licentie strekkende tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de als promotionele content beschikbaar gestelde inhoud van de Diensten aan derden ten behoeve van de Webmaster dienst.
1.4. Webmaster dient ten minste achttien jaar oud te zijn. SRvision BV kan hiervan bewijs verlangen. Indien SRvision BV op enig moment ontdekt dat Webmaster jonger dan achttien jaar is, dan heeft SRvision BV het recht de overeenkomst per direct te beëindigen en eventuele verdiensten kwijt te schelden.
1.5.Webmaster dient bij al haar uitingen de door SRvision BV verstrekte promoter id (pid) te gebruiken.

1.6. Webmaster accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

1.7. Webmaster deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met SRvision BV plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Webmaster zich naar de arbeidstijden bij SRvision BV en/of de Derde.

1.8. Webmaster is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel

zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van SRvision BV en/of de Derde. SRvision BV en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.


Artikel 2. Verplichtingen van Webmaster
2.1.In het kader van de Webmaster dienst zal Webmaster zich maximaal inspannen om de Diensten te promoten en afnemers betaalde overeenkomsten te laten sluiten met SRvision BV. Webmaster mag zich daarbij niet voordoen als onderdeel of medewerker van SRvision BV, maar mag wel op zakelijke en neutrale melding doen van SRvision BV als exploitant van de Diensten. Via Webmaster geworven afnemers sluiten overeenkomsten met SRvision BV en niet met Webmaster.
2.2.Webmaster is zelf verantwoordelijk voor het opzetten van promotionele websites en pagina’s ten behoeve van de Webmaster dienst. Webmaster zal daarbij onder eigen naam en voor eigen rekening en risico naar buiten treden.
2.3.Webmaster mag binnen de Webmaster dienst hulppersonen inzetten (zoals webmasters die tegen betaling reclame banners of links op hun websites of diensten plaatsen, personen die websites opzetten ter promotie of personen die op sociale-netwerksites promotie voeren) maar is te allen tijde zelf aansprakelijk voor hun gedragingen alsof hij zelf deze heeft begaan.
2.4.Webmaster zal niet langs illegale of onrechtmatige weg de Diensten promoten, zoals door het versturen van ongevraagde commerciële communicatie (“spam”) over de Diensten via e-mail of andere communicatiediensten, het installeren van software of scripts die derden langs misleidende weg doorleidt naar de Diensten of hen zich daar zonder het te willen aanmeldt als betalende afnemer, het langs misleidende of frauduleuze weg aanzetten tot lid worden van de Diensten, of het wekken van de suggestie dat op de Diensten enige illegale inhoud te vinden is of illegale handelingen aangeboden worden, bijvoorbeeld door als zichtbaar of onzichtbaar trefwoord bij enige promotionele handeling de term “kinderporno” of “underage” te gebruiken.
2.5.Webmaster mag bij de Webmaster dienst geen promotionele uitingen doen of handelsnamen, merknamen, domeinnamen of service gebruikersnamen (zoals namen bij Facebook, Marktplaats of andere diensten van derden) registreren of voeren die een merk- of handelsnaam van SRvision BV of haar partners bevatten of die daar een verwarringwekkende gelijkenis mee vertonen. Indien Webmaster dit toch doet, kan SRvision BV de domeinnamen of service gebruikersnamen opeisen dan wel doorhaling of vernietiging van de handelsnamen of merknamen vorderen.
2.6.Het is Webmaster niet toegestaan om bij de Webmaster dienst aan afnemers toe te zeggen dat zij (een deel van) de prijzen van de Diensten terugbetaald zullen krijgen of een deel van de betaling door te geven aan afnemers. Het verlenen van kortingen is uitsluitend toegestaan met aparte schriftelijke toestemming van SRvision BV.
2.7. Webmaster is zelf verantwoordelijk om de vergaarde inkomsten op te geven bij de belastingdienst, indien webmaster geen BTW nummer bezit dienen de inkomsten te worden opgegeven als overige werkzaamheden.                                                                                    2.8. SRvision BV verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Webmaster ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 


Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1. SRvision BV zal op basis van de betalingen van afnemers die via Webmaster zijn aangeleverd aan Webmaster een percentage uitbetalen aan de Webmaster zoals aangegeven in de vergoedingsstaffel. SRvision BV betaald deze vergoedingen uit aan het eind van de eerstvolgende kalendermaand over de afgelopen maand, mits de minimum omzet van tien euro behaald is.
3.2. SRvision BV zal een elektronische creditfactuur verstrekken voor verschuldigde betalingen. Indien Webmaster het oneens is met de creditfactuur, dient Webmaster binnen de betalingstermijn bezwaar te maken.
3.3.Webmastervergoedingen zijn verschuldigd voor alle betaalde overeenkomsten die via Webmaster aangeleverde afnemers sluiten, ook indien de betreffende overeenkomst niet direct dankzij promotionele activiteiten van Webmaster gesloten wordt (zoals wanneer de afnemer na afloop van een overeenkomst uit eigen wil een nieuwe overeenkomst sluit). SRvision BV zal hiertoe een tracking systeem implementeren waarmee overeenkomsten van één afnemer kunnen worden gekoppeld. De gegevens uit dit tracking systeem bepalen als dwingend bewijs of sprake is van één en dezelfde afnemer.
3.4. Geen Webmaster vergoeding is echter nog verschuldigd voor gesloten overeenkomsten met afnemers van nadat de onderhavige overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht de reden.
3.5. Webmaster is zelf verantwoordelijk voor het werven van afnemers. SRvision BV doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over bezoekersaantallen, inkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in reclames van SRvision BV moeten worden opgevat als niet-bindende indicaties.                                                                                                                   3.6. Ingeval hulpmiddelen van SRvision BV en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt SRvision BV de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Webmaster.


Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. SRvision BV is slechts aansprakelijk jegens Webmaster in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van SRvision BV en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
4.2. Iedere aansprakelijkheid van SRvision BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Webmaster en schade wegens door SRvision BV gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van deze overeenkomst vormt.
4.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is hetgeen aan Webmaster is betaald in de drie maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SRvision BV.
4.4. De aansprakelijkheid van SRvision BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst ontstaat slechts indien Webmaster SRvision BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SRvision BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SRvision BV in staat is adequaat te reageren.
4.5. SRvision BV vrijwaart Webmaster voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de promotionele content of de verspreiding of het gebruik daarvan in een land waar SRvision BV levering van de Webmaster dienst niet verboden heeft, op welke wijze dan ook onrechtmatig is. Dit geldt in het bijzonder maar niet uitsluitend voor aanspraken betreffende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voor het overige vrijwaart Webmaster SRvision BV van alle claims van derden gebaseerd op welke stelling dan ook.

Artikel 5. Duur en opzegging
5.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan op de datum waarop Webmaster akkoord gaat en loopt voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt automatisch indien er gedurende een periode van 12 maanden geen enkele afnemer via Webmaster wordt aangeleverd.
5.2. Beide partijen kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder opgaaf van redenen opzeggen middels schriftelijke mededeling aan de andere partij. SRvision BV dient daarbij een opzegtermijn van twee 2 maanden in acht te nemen. Geen opzegtermijn is vereist indien SRvision BV de overeenkomst beëindigt indien Webmaster op enigerlei wijze de overeenkomst schendt. In dat geval hoeft SRvision BV geen openstaande bedragen meer uit te betalen aan Webmaster.
5.3. Indien SRvision BV meent dat sprake is van een schending van de overeenkomst door Webmaster of een hulppersoon, zal zij Webmaster schriftelijk of elektronisch daarvan op de hoogte stellen. Indien Webmaster niet binnen 72 uur na deze mededeling de schending naar tevredenheid van SRvision BV opheft, kan SRvision BV de overeenkomst beëindigen zonder daarbij Webmaster in gebreke te hoeven stellen of enige vergoeding verschuldigd te zijn. Geen voorafgaande mededeling en 72-uursperiode is vereist indien SRvision BV meent dat artikel 2.4 (illegale promotievormen) overtreden wordt.
5.4. Deze overeenkomst eindigt voorts van rechtswege indien SRvision BV of Webmaster in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er algeheel beslag op zijn vermogensbestanddelen wordt gelegd, zij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
5.6. Na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook zal de Webmaster ieder gebruik en verspreiding van de promotionele content en levering van de Webmaster dienst staken en gestaakt houden. Webmaster zal de promotionele content alsmede eventuele reservekopieën verwijderen van zijn systemen.
5.7. SRvision BV zal na beëindiging een laatste creditfactuur uitbrengen voor verschuldigde maar nog niet uitbetaalde bedragen. Echter, geen creditfactuur of uitbetaling is verschuldigd indien de reden van beëindiging een wanprestatie van Webmaster betreft.

Artikel 6 Voorkomen tussenkomstfictie

6.1. SRvision BV en Webmaster willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Webmaster de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep.

SRvision BV mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze overeenkomst:

a. vastlegt:

b. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over:

6.2. Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Webmaster hoofdzakelijk werkzaam is voor SRvision BV op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.


Artikel 8. Slotbepalingen
7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SRvision BV gevestigd is.
7.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
7.4. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De inhoud van de overeenkomst en de prijzenstaffel alsmede de identiteit van bestuurders en werknemers van partijen wordt in ieder geval als vertrouwelijk gezien. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van deze overeenkomst.
7.5. Onder “schriftelijk” valt in deze overeenkomst ook e-mail communicatie, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de communicatie voldoende vaststaat.
7.6. De door SRvision BV ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Webmaster.
7.7. SRvision BV is gerechtigd deze overeenkomst op elk moment aan te passen met vooraankondiging van 30 dagen. SRvision BV zal Webmaster hierover langs elektronische weg informeren via het door Webmaster op de Website geregistreerde e-mailadres. Indien Webmaster de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij op te zeggen per het moment dat deze in werking zullen treden. Voortzetting van de Webmaster dienst na dit moment zal worden gezien als aanvaarding van de aangepaste voorwaarden.
7.8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is niet vereist indien sprake is van overdracht naar een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de partij.
ONDERTEKENING BEIDE PARTIJEN


Namens SR Vision B.V.                Namens Webmaster…………………………                ………………………..